Legislativa

homologace_e8Navigační jednotky CARMES® byly testovány dle předepsaných norem certifikovanými laboratořemi a na základě získaného homologačního osvědčení byly schváleny Ministerstvem dopravy České republiky (MDČR) pro uvedení na trh EU a provoz na pozemních komunikacích. Zde uvádíme citaci Ministerstvem dopravy pověřeného certifikačního úřadu – Elektronického zkušebního ústavu v Praze:

„Vlastnosti motorových vozidel, jejich součástí a příslušenství, které mohou ovlivnit bezpečnost silničního provozu, jsou v České republice regulovány zákonem č. 56/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Uvedené výrobky lze uvést na trh v České republice pouze poté, co jsou schváleny Ministerstvem dopravy ČR nebo jiných členských států. Ke schválení je nutno předložit osvědčení o homologaci vydané pověřenými laboratořemi buď v České republice, nebo v zahraničí.“

  • Dle zákona č.56/2001 Sb. rádiové, navigační a televizní systémy určené k montáži do prostoru pracoviště řidiče a pevnému spojení s elektroinstalací vozidla podléhají schválení.
  • Toto schválení-homologaci nelze zaměňovat s CE certifikací, která je vydávána jinými autoritami než ministerstvem dopravy a je pro tuto kategorii výrobků irelevantní.

To, že výrobek je homologovaný, výrobce označuje na výrobním štítku. V tomto případě se homologace značí písmenem velké E v kroužku, u jehož pravého dolního rohu je číslice příslušná konkrétnímu státu EU, jehož ministerstvo licenci vydalo (např. Ministerstvu dopravy České republiky přísluší číslice 8, čili na výrobku schváleném MDČR najdete homologační značení E8 v kroužku). Vedle tohoto značení se pak nachází kód, jehož první část značí směrnice, dle kterých byl výrobek laboratorně zkoušen a druhá část je tvořena číselným kódem, který přísluší konkrétní homologační licenci. Majitelem takového homologačního osvědčení je zpravidla přímo výrobce (nebo obchodní firma/zastoupení/distributor). Homologační osvědčení na konkrétní výrobek (a jeho odvozené varianty, jejichž výčet je součástí technické dokumentace) je možné vydat poté, co výrobce předloží laboratorní protokoly s příslušnými měřeními od akreditovaných laboratoří (u nás např. EZU, TÜV) a veškerou potřebnou technickou dokumentaci k výrobku. Součástí homologačního procesu je inspekce přímo u výrobce, která následně probíhá pravidelně každý rok a na jejím základě se platnost udělené homologace dále prodlužuje.